Algemene –
& leveringsvoorwaarden

page1image37776144

Opgesteld Amsterdam17 augustus 2021

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1Op alle overeenkomsten van onze trainingen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Bij inschrijving van de training aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de trainingen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door stichting ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 
Na inschrijving en betaling van de training is je deelname definitief. . Indien een training geen doorgang kan hebben deelt JUDKA dit uiterlijk een week voor aanvang mede. Als de training geen doorgang kan hebben door overmacht aan zijde verhuurder ruimte of andere externe gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld verandering in de Corona maatregelen krijgt de deelnemer de betaling terug. Voor alle andere redenen geldt verplichting van betaling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
3.3 Betaling kan geschieden op(een van)de wijze(n)zoals aangegeven tijdens het inschrijfproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de inschrijving en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de training te annuleren.

Artikel 4. Levering
4.1 De door onze webshop opgegeven levertijden worden zo goed als mogelijk gehanteerd maar zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.  4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht
5.1 Op alle beeldende kunst, afbeeldingen, tekeningen, teksten en videoopnames van JUDKA theatermakers/ Judith Bruynzeels berust auteursrecht ©. U kunt geen enkele afbeelding, tekening, tekst, video zonder schriftelijke toestemming van Judith Bruynzeels gebruiken voor publicatie of andere openbare doeleinden. Wilt u materiaal van Judith Bruynzeels gebruiken neemt u dan contact op om hierover afspraken te maken. Mail naar judith@judka.nl.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid t.b.v. producten
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomsten beschrijving beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u recht op een vervangend artikel van gelijke waarde (indien op voorraad), of op restitutie van het aankoopbedrag, plus de verzendkosten die u bij aankoop betaalde. Verzendkosten voor retourzending aan JUDKA theatermakers zijn voor uw kosten. Het restitutiebedrag zal binnen 14 dagen op uw rekening teruggestort worden.
6.3 Mocht er bij aankoop van producten een zeer duidelijke reden zijn dat de aankoop niet past bij wat u verwachtte heeft U recht op restitutie van het aankoopbedrag plus de verzendkosten die u bij aankoop betaalde. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

6.4 JUDKA is niet aansprakelijk voor schade dat geleden wordt door externe factoren, zoals door nalatigheid van de ruimte die judka huurt, t.b.v. de training. JUDKA is ook niet aansprakelijk voor verlies van goederen tijdens de training. Als door fout van JUDKA er letsel ontstaat heeft JUDKA hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop, dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop, is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop .

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Tot slot

Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn met zorg opgesteld en aangepast aan de mij bekende huidige wettelijke regelgeving. Mochten deze voorwaarden onverhoopt niet aan deze wettelijke regelgeving zijn aangepast, dan zullen deze voorwaarden nooit boven de wet staan.

Stichting JUDKA theatermakers

gevestigd aan de Meeuwenlaan 65-II in Amsterdam